Doorgaan naar inhoud
Lange levertijden? Niet op Showroombed.nl
Lange levertijden? Niet op Showroombed.nl

Privacy Verklaring

Privacyverklaring Showroombed.nl

Deze verklaring geeft informatie over hoe Showroombed.nl omgaat met persoonsgegevens die in het kader van haar dienstverlening worden verwerkt. Showroombed.nl gaat altijd vertrouwelijk om met jouw gegevens.

Verwerking. Persoonsgegevens in de zin van de AVG (hierna: de gegevens) worden vrijwillig en met toestemming door jou aan Showroombed.nl verstrekt. Indien en voor zover jij gegevens invult op Showroombed.nl worden deze gegevens automatisch gedeeld met de slaapspeciaalzaak van jouw keuze. Dit gebeurt uiteraard in lijn met het doel van de verwerking.

Persoonsgegevens. Showroombed.nl verzamelt en verwerkt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Onder andere de volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

  • Voor- en/of achternaam

Doel. Showroombed.nl verzamelt en verwerkt de gegevens om op jouw verzoek een afspraak in te plannen bij de slaapspeciaalzaak naar keuze of een reservering te kunnen maken betreffende het showroommodel van jou keuze. Daarnaast worden de gegevens verzameld voor de volgende doeleinden:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren bijvoorbeeld om je op de hoogte te kunnen brengen van een wijziging m.b.t. een afspraak
  • Voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot de dienstverlening van Showroombed.nl

Duur van de opslag. Showroombed.nl bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk, maar in ieder geval zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt en zo lang wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Op grond van de AVG heb je o.a. het recht de gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien je gebruik wilt maken van deze rechten kan je een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@Showroombed.nl. Je ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een bericht.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden. Showroombed.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door het accepteren van de privacyverklaring ga je ook akkoord dat in ieder geval je naam en telefoonnummer aan desbetreffende slaapspeciaalzaak wordt gedeeld zodat zij contact met je op kunnen nemen. Showroombed.nl deelt geen gegevens met andere partijen.

Cookies. Showroombed.nl gebruikt (mogelijk) functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 1e bezoek aan https://Showroombed.nl wordt opgeslagen in jouw browser. Showroombed.nl gebruikt cookies onder meer voor een optimale werking van de website.

Beveiliging. Showroombed.nl heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verwerking van gegevens tegen te gaan. Iedere persoon die werkzaam is bij Showroombed.nl is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waartoe hij/zij toegang heeft. 

Wijzigingen. Showroombed.nl kan deze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wetgeving of bij voortschrijdend inzicht. Over eventuele wijzigingen wordt je zo mogelijk geïnformeerd.

Vragen en klachten. Bij vragen over het privacybeleid kan je een email sturen naar info@Showroombed.nl.nl. Daarnaast kan je contact opnemen of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vastgesteld op 23 oktober 2020